Regulamin


HomeKinoRegulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020

  Dyrektora DOK  Darłowo z dnia 27.02.2020 r.

 

Regulamin

Sali Widowiskowo – Kinowej

Kina BAJKA w Darłowie, ul. Morska 56

 

Zasady korzystania z Sali Widowiskowo – Kinowej w  Darłowskim Ośrodku Kultury im. Leopolda Tyrmanda

  1. I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§1.

Wstęp do Sali Widowiskowo – Kinowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. 

§2.

Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez DOK w Darłowie w Sali  Widowiskowo – Kinowej zabrania się:

1) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, stanowiącej naruszenie postanowień  ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631). DZIAŁANIA  TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ. Nagrywanie widowiska z  udziałem artysty możliwe jest jedynie za jego zgodą,

2) korzystania z telefonów komórkowych,

3) spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz palenia wyrobów tytoniowych,

4) palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub  zbliżonej funkcji lub działaniu,

5) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu bądź uczestniczenie w imprezie,

6) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi,  materiałów łatwopalnych),

7) wprowadzania zwierząt. 

§3.

Za rzeczy pozostawione na Sali Widowiskowo – Kinowej, DOK nie ponosi  odpowiedzialności. 

§4.

Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję, a koszty naprawy pokrywa sprawca. 

§5.

Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Sali  Widowiskowo – Kinowej 

§6.

Pracownik obsługi sali ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.

 §7.

Pracownik ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników.

 §8.

Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać niezwłocznie do Dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury.

§9.

Zakupu biletów na seanse i wydarzenia kulturalne oraz rezerwacji miejsc można dokonywać osobiście w Kasie Kina Bajka. Na stronie internetowej Kina Bajka  www.kino.darlowo.pl jest możliwy wyłącznie zakup biletów. 

§10.

Zwrot biletów następuje wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn  leżących po  stronie DOK lub w szczególnych przypadkach na podstawie decyzji Dyrektora Ośrodka. 

§11.

Zwrot za bilety kupione w kasie  jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.

 

§12.

Sprzedaż biletów na dany seans filmowy kończy się 5 minut po rozpoczęciu seansu, na  widowisko z chwilą jego rozpoczęcia. 

§13.

Bilety należy zachować do końca trwania seansu. 

§14.

Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

1) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów,

2) w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających,  posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu  pozostałych klientów,

3) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w  seansie filmowym lub widowiska. 

§15.

Kasjerzy ma prawo żądać od klienta okazania biletu oraz dokumentu tożsamości celem stwierdzenia jego wieku w przypadku seansów z ograniczeniem wiekowym.

§16.

Pracownicy Kina „Bajka” posiadają identyfikatory imienne.

 

  1. II.                POSTANOWIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 

  §1.

Administratorem danych osobowych widzów Kina BAJKA w Darłowie jest Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda z siedzibą w Darłowie przy Morskiej 56. 

 §2.

Dyrektor wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez  maila iod@darlowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

§3.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Widzów innym osobom  lub instytucjom. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane osobowe Widza będą przetwarzane przez organizatora w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy/seansu w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych Organizatora oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Widzem. 

§4.

Przystępując do udziału w imprezie/seansie, widzowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, w sposób i w zakresie wskazanym w §4 oraz §5 niniejszego Regulaminu.

§5.

Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy/seansu w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno-marketingowych Organizatora.

§6.

Udział w Imprezie/seansie oznacza wyrażenie przez Widza zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora,  w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek widzów imprez i seansów filmowych nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

§7.

Każdy kto nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany zgłosić to pisemnie Inspektorowi ochrony danych. W imieniu dzieci do lat 16 (zgodnie z RODO) zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni. 

§8.

Budynek Kina BAJKA jest monitorowany. Obiekt posiada odrębny regulamin monitoringu.

  1. III.             POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE:

 

§1.

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom i studentom oraz  rencistom i emerytom za okazaniem ważnej legitymacji 

§2.

Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup od 10 osób 

§3.

Bilety specjalne są sprzedawane dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 

§4.

Sprzedaż karnetów grupowych odbywa się po indywidualnych ustaleniach z Dyrektorem DOK

 

  1. IV.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

§1.

Wątpliwości co do brzmienia poszczególnych postanowień Regulaminu rozstrzyga Dyrektor  DOK.

§2. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia   27.02.2020.

 

UWAGA! DODATKOWE ZAPISY DO REGULAMINU KINA BAJKA (dotyczy: COVID-19)