Regulamin


HomeKinoRegulamin

Załącznik nr 1

DYREKTORA DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

im. L. Tyrmanda  z dnia 06.12.2017r.

 

Regulamin

Sali Widowiskowo – Kinowej

Kina BAJKA w Darłowie

Ul. Morska 56

 

Zasady korzystania z Sali Widowiskowo – Kinowej w  Darłowskim Ośrodku Kultury im. Leopolda Tyrmanda

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

§1.

Wstęp do Sali Widowiskowo – Kinowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

§2.

Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez DOK w Darłowie w Sali  Widowiskowo – Kinowej zabrania się:

 

1) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku, stanowiącej naruszenie postanowień  ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631). DZIAŁANIA  TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ. Nagrywanie widowiska z  udziałem artysty możliwe jest jedynie za jego zgodą.

2) Korzystania z telefonów komórkowych.

3) Spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz palenia papierosów.

4) Palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub  zbliżonej funkcji lub działaniu

5) Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu bądź uczestniczenie w imprezie.

6) Wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi,  materiałów łatwopalnych)

7) Wprowadzania zwierząt

§3.

Za rzeczy pozostawione na Sali Widowiskowo – Kinowej, DOK nie ponosi  odpowiedzialności.

§4.

Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję, a koszty naprawy pokrywa sprawca.

§5.

Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Sali  Widowiskowo – Kinowej

§6.

Pracownik obsługi sali ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.

§7.

Pracownik ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników.

§8.

Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać niezwłocznie do Dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury.

§9.

Rezerwacji miejsc można dokonywać osobiście w Kasie Kina Bajka lub:

  • grupy zorganizowane drogą mailową na: kino.darlowo@wp.pl
  • indywidualne rezerwacje - telefonicznie w godzinach pracy kasy kina. 

§10.

Zwrot biletów następuje wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn  leżących po  stronie DOK.

§11.

Zwrot za bilety kupione w kasie  jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.

§12.

Sprzedaż biletów na dany seans filmowy kończy się 5 minut po rozpoczęciu seansu, na  widowisko z chwilą jego rozpoczęcia.

§13.

Bilety należy zachować do końca trwania seansu.

§14.

Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

1) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów,

2) W przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających,  posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu  pozostałych klientów.

3) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w  seansie filmowym lub widowiska.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE:

§1.

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom i studentom oraz  rencistom i emerytom za okazaniem ważnej legitymacji

§2.

Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup od 10 osób

§3.

Bilety specjalne są sprzedawane dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

§4.

Sprzedaż karnetów grupowych odbywa się po indywidualnych ustaleniach z Dyrektorem DOK

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

§1.

Wątpliwości co do brzmienia poszczególnych postanowień Regulaminu rozstrzyga Dyrektor  DOK.

§2.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2018r.